قطر ثروتمندترین کشور جهان!

قطر ثروتمندترین کشور جهان!

Fazel Mansoor 1 month ago

ویزه قطر را داده میتوانید.

جواد محمد عثمان 1 month ago

ويزه قطر از أفغانستان جي قسم كرفته ميشه

Ahmad Zaki Ayubi 1 month ago

👍👍